banner5bis.jpgbanner6.jpg

 

Pioristeiten voor het beleid in de toekomst zijn voor Moniek Boydens: 


Een betere SERVICE naar de bewoners toe

Wat betreft de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning vind ik dat de info, de bijstand en het verstrekken van de vergunning niet optimaal is. Van zodra ik Schepen werd, vroeg ik de Burgemeester om het onthaal bij de Diro (dienst ruimtelijke ordening) te mogen verbeteren: één centraal onthaal waarbij de eerste inlichtingen verstrekt worden en vragen beantwoord en bij meer gegronde vragen, de juiste doorverwijzing naar de persoon aangeduid voor die opdracht. Zo worden klanten snel geholpen en worden stedenbouwkundige ambtenaren niet nodeloos gestoord bij de behandeling van de dossiers. We willen immers dat er vlot gewerkt wordt. Er was toen geen geld beschikbaar. De service is stelselmatig verbeterd maar niet voldoende. De 2e legislatuur kon ik deze idee toch uitwerken om de Oostmeers te verbouwen met een grote centrale onthaalruimte waar ook de dienst leefmilieu (en andere) aanwezig zijn. Zo kunnen de beide vergunningsaanvragen samen besproken worden. Het plan werd door een extern architect opgemaakt. Ook dat is gestrand op het financiële omdat toen de keuze om een administratief centrum ,vroeger te gaan bouwen dan voorzien, de prioriteit kreeg. Vanaf dit moment zochten we naar een goede ligging voor ons administratief centrum. Mijn voorstel was ofwel waar nu het beursgebouw staat, ofwel aan het station, ofwel Walwein, in die volgorde. Het is aan het huidige College om deze beslissing te nemen en uit te voeren.

 

Leefmilieu en mobliteit in de binnenstad

De leefbaarheid in de binnenstad is enorm verbeterd o.a door het verbeteren van het mobliteitsplan. Minder verkeer dus minder uitstoot, minder hinder, minder vervuiling van gevels. Ik droom nog steeds van kleinere milieuvriendelijke bussen in de binnenstad. Men zou de Lijn  moeten kunnen overtuigen  dat ze personeel kunnen besparen door te reorganiseren. Bepaalde lijnen zijn druk, andere onderbezet, andere worden dan weer door diverse bussen aangedaan (nutteloze overlappingen). Een kleine studie zou wonderen doen. De chauffeurs die ze op die manier uitsparen kunnen ingezet worden omdat  bij de kleinere bussen een grotere frequentie gevraagd wordt.

 

Aanpak van leegstand

Het is onverantwoord hoe bepaalde panden, en dat niet enkel in de binnenstad, verwaarloosd worden en verkrotten. In een tijd waar de bouwgronden schaars zijn om diverse redenen, moet men leegstand en verwaarlozing intensiever aanpakken. Met leegstand bedoel ik, jarenlange leegstand niet maandenlange leegstand. De verwaarlozing van een gebouw gaat snel tekenen van verval vertonen. Er zijn zelfs beschermde panden die de verkrotting nabij zijn. Zo kregen de panden langs de Spinolarei, na reeds jaren leeg te staan en na lang aandringen bij de eigenaars, een stedenbouwkundige vergunning in 2006. Nu, vier jaar later staan ze nog steeds te verkommeren. Uit respect voor ons erfgoed kan men dit niet blijven tolereren. Een ander voorbeeld: het pand in de St Jansstraat staat ook jaren leeg en lijkt wel te gaan doorzakken naar de Kraanrei toe. Naast dergelijke panden zijn er nog woningen die onze aandacht verdienen. De kost om verloederde en grotendeels verkrotte woningen weer in goede staat te stellen is zeer groot. Zo komt men in een vicieuze cirkel terecht: eerst verwaarlozing, daarna weinig interesse omwille van de kost, gevolg: verdere verkommering. We mogen dus niet passief toekijken, zelfs de taks op leegstand helpt weinig want de panden zijn nog moeilijk verkoopbaar indien de koper in originele toestand moet herstellen. Daar waar een sloophamer mag, is het probleem veel kleiner. Dus, meer aandacht, we kunnen beter in Brugge.

 

Economische stimuli

Brugge heeft economische stimuli nodig want op een aantal grote bedrijven hoeven we onze toekomst niet te bouwen, we moeten wel degelijk uitzien naar nieuwe vestigingen van KMO’s. Het eerste belangrijke project voor innovatie was en is het project Chartreuse. De burgemeester was al geruime tijd de voorvechter van de zone voor headquarters en hoogwaardige diensten. Door tegenkanting van andere partijen, vooral omwille van het behoud van het groen, kwam er maar niets van terecht . De Vlaamse regering wilde een eensgezind standpunt! Meteen na de opmaak van ruimtelijk structuurplan en terwijl we nog bezig waren met de studie van de afbakening, hadden we geopteerd voor de voorafname om het GRUP Chartreuse op te maken. De administratie van het Vlaamse Gewest was er in samenwerking met ons reeds klaar mee en de Minister keurde goed maar dan kwam de Raad van State die geen voorafnames aanvaardde. Nu zou er  een stadion met kantoren en winkelruimten komen. Het oorspronkelijke doel wordt dus maar deels gehaald. Daarnaast hebben we de site van de kazerne Lissewege omgezet tot kmo-site. Via een bpa werd de bestemming gewijzigd en de wvi zorgde voor de uitvoering. Hier zouden zonevreemde bedrijven voorrang krijgen. Tenslotte werden de krijtlijnen getrokken voor de Spie of zone tussen de spoorweg naar Zeebrugge en Blankenberge. Het wordt een bedrijventerrein die nog moet aangelegd worden maar er wordt vooral gewacht op de ontsluiting via de AX. Als deze projecten allemaal rond zijn en er zich bedrijven kunnen vestigen of het nu ambachtlijke bedrijven zijn of innovatieve bedrijven die research doen, we hebben ze allemaal nodig om de economische stabiliteit van Brugge te waarborgen.

webdesign: kristien berings